♦️توضیحات وزیر کار در باره ابهامات وارد شده به شرکت شستا

🔹واردات این شرکت درصد بسیار کمی از گوشی‌های وارد شده بوده است. این واردات مربوط به سال گذشته بوده و با نرخ آزاد محاسبه شده و متوسط قیمت فروش آن‌ها بسیار پایین بوده است.

🔹۵٠ میلیون نفر از این شرکت سود می‌برند و شما هیچ شرکت دیگری را سراغ ندارید که ۵٠ میلیون نفر در آن ذی‌نفع باشند.

🔹آن کسی که ارزان می‌خرد و گران می‌فروشد باید محاکمه شود، طرح این مسائل برای به فراموشی سپردن تخلفات آن افراد است.

🔹امروز نامه بانک مرکزی در این زمینه به مراجع قضایی ارسال شد و ثابت شد که قطعا از ارز ۴ هزار و ٢٠٠ تومانی هیچ استفاده‌ای نکرده است. /باشگاه خبرنگاران #اقتصادی

@AkhbareFori