♦️طرح جدید مجلس برای تشویق افشاکنندگان فساد 

🔹جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تهیه و تدوین کردن

♦️طرح جدید مجلس برای تشویق افشاکنندگان فساد

🔹جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تهیه و تدوین کردند که در جهت مبارزه با فساد و جلوگیری از وقوع آن، مشوق‌هایی را برای افشاکنندگان فساد در نظر گرفتند.

@AkhbareFori