برنی سندرز، سناتور دموکرات:

🔹برای سیاستمداران آسان است که مشت بر میز بکوبند و بگویند که چقدر سرسختند

🔹ولی این فرزندان میلیاردرها نیستند که در جنگ با ایران کشته می‌شوند،بلکه فرزندان طبقه‌ی کارگر هستند

🔹ما باید این بحران با ایران را دیپلماتیک حل کنیم نه با جنگ

@AkhbareFori