​​چرا حکم بابک زنجانی اجرا نشد؟ محسنی‌اژه‌ای: 🔹بخشی از اموال او در حال شناسایی است و وکالتی داده‌اند که برخی از اموال و طلب‌های ایشان در خارج از کشور مطالبه شود. 🔹بخشی از اموال او برای رد مال شناسایی نشده است. چندین بار گفته من موجودی در کشورهای خارج دارم…