‏خاوری ۳ هزار میلیارد اختلاس کرد و ‎رفت و برنگشت

۳۵ سال پیش، میدان مین یکی رفت معبر باز کنه، رفت جلو ولی برگشت، گفتند ترسیده. اومد جلو پوتین‌هاش رو داد و گفت: تازه گرفتم، ‎بیت الماله حیفه؛ اونم رفت و هیچ‌وقت برنگشت

و چه تفاوت بزرگی است بین این برنگشتن‌ها...

@Akhbarefori