♦️۱۵ کولبر در ارتفاعات میشیاو نجات پیدا کردند فرماندار ویژه سقز: 🔹تعداد این افراد ۱۷ نفر بودند که ۱۵ نفر از آنها در کولاک شدید نجات یافتند و به روستای مام سیفدین انتقال داده شدند و هم اکنون به داخل شهر بر می گردند. 🔹حال همه افراد گرفتار شده در کولاک شدید…