برابری ثروت یک درصد جمعیت جهان با ثروت دو برابر ۹۰درصد جمعیت دنیا

🔹مؤسسه خیریه جهانی آکسفام در گزارش جدید خود اعلام کرد یک درصد فوق ثروتمند جمعیت جهان به اندازه ۲ برابر ۹۰ درصد جمعیت جهان ثروت جمع‌آوری کرده‌اند.

🔹طبق این گزارش تنها ۲۱۵۳ میلیاردر در جهان وجود دارد اما ثروت آنها با ثروت ۴.۶ میلیارد نفر دیگر که معادل ۶۲ درصد جمعیت ۷.۷ میلیارد نفری کنونی جهان است.

@Akhbarefori