پاک شدن شعارها و طرح‌های روی دیوار سفارت سابق آمریکا در خیابان طالقانی تهران!

🔹تصویری از دیوار سفارت سابق آمریکا در تهران در شبکه های اجتماعی دست به دست می‌شود که از حذف نقاشی‌ها دیوار بیرونی سفارت حکایت دارد.

🔹اکثر نقاشی‌های دیوار بیرونی پاک شده و تقریبا هیچ اثری از این دیوارنگاره‌ها باقی نمانده است.

@AkhbareFori