جزئیات یارانه پنهان ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی انرژی/ یارانه گاز در صدر

🔹بررسی گزارش یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران نشان می‌دهد، طی سال ۹۸ نزدیک به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به گاز در اقتصاد ایران تخصیص پیدا می‌کند.

@AkhbareFori