♦️وجود صندلی‌های خاص در حمل و نقل عمومی تورنتو!

🔹دو نکته در این عکس وجود دارد، یکی وجود صندلی‌هایی با رنگ آبی در مجاورت درهای خروجی برای افراد ناتوان، سالمند و بانوان باردار(دیگران به شرطی امکان استفاده دارند که یکی از افراد ذکر شده در وسیله نقلیه حضور نداشته باشد)

🔹نکته دوم پهن بودن یکی از صندلی‌هاست که نشانه رشد و حضور افراد چاق در جامعه است(کسانی که صندلی های معمولی برای اندام آنها مناسب نیست)

🔹کاش ما هم بیشتر بفکر معلولان و سالمندان مون تو بهسازی معابر و حمل و نقل مون باشیم😔

@AkhbareFori