چرا زبان ما ایرانیان عربی نشد؟

🔹پس از فروپاشی پادشاهی ساسانیان زبان فارسی کم کم رو به فراموشی می‌رفت و زبان رسمی کشور عربی شده بود

🔹اما شخصی، سرنوشت ایرانیان را به گونه‌ای دیگر رقم زد و باعث بقای زبان پارسی شد

🔹او را بیشتر بشناسید

در لینک زیر⬇

sornakhabar.com/newsview/110507