♦️منش پهلوانی

🔹بعد از مسابقه خبرنگار میره سمتش، حسن زودتر میگه: خسته نباشی آقا

🔹خبرنگار میگه: شما خسته نباشی، ما که کاری نمی‌کنیم

🔹حسن میگه: شما زحمت می‌کشی

🔹حسن یزدانی به‌معنای واقعی کلمه آقاست.بینِ ورزشکارها باشید، می‌فهمید...

@AkhbareFori