♦️تولید گوشت ۴۰ مجوز لازم دارد، واردات گوشت ۳مجوز!

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری:

🔹برای ایجاد یک دامداری و تولید گوشت نیاز به ۴۰ مجوز است

🔹برای واردات گوشت سه مجور نیاز است و گوشت قاچاق هم این مجوز را نیاز ندارد

🔹این ساختار باید تغیر کند.

@AkhbareFori