مافیای دارو مثل حرامی‌هائی هستند که هم مال مردم را میستاندند و هم جانشان را!

🔹از طرفی سامانه‌ای را دستکاری کردند تا۱۷۰میلیون یوروی بانک مرکزی فقط۱۰میلیونش به وزارت برود و باقی رابه جیب بزنند از طرفی داروئی در مرحله آزمایش را توزیع کردند و وقتی فهمیدند کشنده است نگذاشتند جمع‌ شود!

@AkhbareFori