♦️ایرباس قصد دارد تا پیش از مهلت ٩٠ تا ١٨٠ روزه ترامپ براى تحریم ها علیه ایران، هواپیماهاى بیشتری را تا جایی که امکان دارد به ایران تحویل دهد.

♦️ایرباس قصد دارد تا پیش از مهلت ٩٠ تا ١٨٠ روزه ترامپ براى تحریم ها علیه ایران، هواپیماهاى بیشتری را تا جایی که امکان دارد به ایران تحویل دهد.