معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح: سیستم اطلاعاتی در حال بررسی نقش نفوذ در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی

معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح: سیستم اطلاعاتی در حال بررسی نقش نفوذ در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی است و موضوع جنگ الکترونیک هم در دست بررسی است

@AkhbareFori