♦️هیچ صدایی بالاتر از سکوت نیست

🔹هفته پایانی سپتامبر مصادف با ۱ الی ۸ مهرماه "هفته جهانی ناشنوایان" با هدف، �

♦️هیچ صدایی بالاتر از سکوت نیست

🔹هفته پایانی سپتامبر مصادف با ۱ الی ۸ مهرماه "هفته جهانی ناشنوایان" با هدف، ارتقای فرهنگ ارتباط با ناشنوایان، دانسته‌هایی از زبان اشاره و آگاهی سیاست‌مداران و همچنین عموم مردم از مشکلات این قشر نامگذاری شده است.

🔹شعار امسال هفته جهانی ناشنوایان؛ «حق به کار بردن زبان اشاره برای همه»

@AkhbareFori