♦️فرمانده سپاه عاشورا: آواربرداری شروع نشده، تلویزیون زیرنویس می‌کرد تمام شده است! سردار عابدین خرم: 🔷 روز گذشته تنها دو و نیم ساعت دنبال کسانی دویدیم که باید می‌آمدند و کار می‌کردند. 🔷 اصلی ترین مشکل ما در روستاهایی با خرابی بالا مدیریت صحنه است. 🔷 قبل از…