♦️۶۷ درصد جرایم در فضای مجازی، اقتصادی است

رئیس پلیس فاتب:

🔹در حوزه فضای مجازی متاسفانه روند رو به رشد جرایم را داریم

🔹۱۲۰ درصد افزایش وقوع جرایم و ۲۱۸ درصد افزایش کشف جرایم و ۱۲۰ درصد دستگیری مجرمین در فضای مجازی افزایش داشته است.

🔹۶۷ درصد از جرایمی که فضای مجازی رخ می دهد، اقتصادی است، ۱۷ درصد اخلاقی و ۱۶ درصد جرایم مربوط به حوزه اجتماعی است.

@AkhbareFori