♦️موافقان استیضاح وزیر کار 🔹اکبری، نماینده مردم بجنورد: آقای ربیعی! شاخصی به ما بدهید و بگویید وقتی آمدید، رضایتمندی مردم چقدر بوده و الان چقدر است. 🔹سلیمانی، نماینده مردم کنگاور: آقای ربیعی! شاخصی به ما بدهید و بگویید وقتی آمدید، رضایتمندی مردم چقدر بوده…