♦️لاریجانی: ریشه تلاطم ارزی شخصی خارج از کشوراست/تلخی‌های اقتصادی با «اِکوی زیاد» تبدیل به یأس شده رئیس مجلس: 🔹تلخی‌های اقتصادی با «اِکوی زیاد» تبدیل به یأس شده، ایرادم به آقایان دولتی این است که چرا با مردم صحبت نمی‌کنند؟ 🔹طرح هایی در حوزه نفت، انتقال پول…