♦️جوابیه پدر ساراخادم الشریعه به رسانه های شایعه ساز/سارا قرار نیست از ایران برود

پدر سارا خادم الشریعه شطرنج باز ملی پوش کشورمان:

🔹دختر من با فدراسیون مشکل دارد و برای همین از تیم ملی خداحافظی کرد.

🔹موضوع مورد اعتراض و اختلاف دخترم با فدراسیون در بحث مدیریتی و فنی است.

🔹سارا قرار نیست از ایران جایی برود.

🔹دختر من با پرچم ایران در لیگ های دیگر کشور ها مسابقه می دهد.

🔹شطرنج همه چیز دختر من است و قصد خداحافظی از شطرنج را ندارد.

🔹او فقط با مدیریت فعلی شطرنج مشکل دارد.

@AkhbareFori