وزیر دفاع آمریکا: 🔹به دنبال یک راهکار دیپلماتیک هستیم، اما این مستلزم آن است که ابتدا ایران از تنش‌ها بکاهد 🔹این مستلزم آن است که این رژیم با هدف اجتناب از خونریزی بیشتر، پای میز بیاید 🔹این مستلزم آن است که آن‌ها از فعالیت‌های شرورانه خود در سرتاسر منطقه دست…