♦️ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغ نامزد‌ها

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

🔹استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغ نامزد‌ها ممنوع است و متخلفان به مرجع قضایی معرفی می‎شوند.

🔹اگر موردی مشاهد شود مانند اینکه کسانی در وقت اداری برای کاندیدایی تبلیغ یا از امکانات دولتی به نفع کسی استفاده کنند موضوع گزارش شده و به مرجع قضایی منعکس می‌شود.

@AkhbareFori