♦️به ازای هر ۲۲ ازدواج، ۱۰ طلاق در کشور رخ می‌دهد

عباس عبدی:

🔹طی ۱۲ سال نسبت ازدواج به طلاق از ۸.۳ به ۳.۱ رسیده است. این نسبت برای شهر تهران در سال ۱۳۹۶، حدود ۲/۲ است، یعنی به ازای هر ۲۲ ازدواج، ۱۰ طلاق رخ می‌دهد.

🔹۵علت مهم‌تر طلاق شامل عدم وفاداری، بیکاری، نارضایتی در روابط جنسی، فشارهای اقتصادی و اختلاف طبقاتی زن و شوهر ذکر شده است.

🔹 بیشترین نوع، طلاق توافقی (۵۵%) طلاق به درخواست زن (۳۴%) بوده است. طلاق‌های رجعی که به درخواست مرد است فقط ۷ درصد بوده است.

@AkhbareFori