مسئولینی که به خاطر درآمدهای چندصدمیلیونی همه زندگیشان کالای خارجی است، برای مردم داروی دیگری تجویز می‌کنند!

مسئولینی که به خاطر درآمدهای چندصدمیلیونی همه زندگیشان کالای خارجی است، برای مردم داروی دیگری تجویز می‌کنند!

🔹ثبت سفارش کالاهای خارجی دارای مشابه تا ۱۴۰۰ ممنوع شد!

@AkhbareFori