♦️شرط مذاکره با آمریکا این است تمام تحریم‌ها را بردارد/اروپا بی اراده ای خود را ثابت کرد روحانی در نشست خبری نیویورک: 🔹هر زمانی ممکن است یک کشوری احساس کند سیاست های قبلی اش درست نبوده و آن را اصلاح کند 🔹شرط مذاکره با آمریکا این است تمام تحریم‌ها را بردارد،…