♦️احتمال نیاز قم به بیمارستان صحرایی برای مقابله با کرونا

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی استان قم:

🔹در صورتی که مسائل بهداشتی به درستی در قم رعایت نشود شاید نیاز به تخت ما، به دو تا سه هزار هم برسد.

🔹در حال حاضر ظرفیت بیمارستان‌های کامکار و فرقانی تکمیل شده است.

🔹در صورتی که این بیماری در قم به اوج خود برسد، یک بیمارستان صحرایی را آماده سازی خواهیم کرد.

🔹در صورت نیاز سپاه و ارتش نیز بیمارستان‌های صحرایی خود را در قم مستقر خواهند کرد

@AkhbareFori