♦️بوی نامطبوع به ابهر هم رسید  🔹درست چند ساعت پس از خبر استشمام بوی نامطبوع در تهران، شهروندان ابهری نیز از ا

♦️بوی نامطبوع به ابهر هم رسید 🔹درست چند ساعت پس از خبر استشمام بوی نامطبوع در تهران، شهروندان ابهری نیز از استشمام بوی نامطبوع در این شهر خبر دادند. هم‌زمانی خبر استشمام بوی نامطبوع در تهران و ابهر سبب شد بسیاری از شهروندان به این نتیجه برسند که منشا این…