شهریور ماه سال گذشته در برنامه «فرمول یک»

🔹علی ضیا: دارین میرید برای درمان دیگه؟ ژن خوب شمایید نکنه مهاجرت کنید دیگه نیاید شما سرمایه ملی ما هستید، هااااا؟ میآیید دیگه؟

🔸کیمیا علیزاده و شوهرش 😔😞

🔹علی ضیا: بابا یه جوری سکوت کردید آدم میترسه؟

🔸شوهر کیمیا: نه نه میاییم، قول میدیم

@AkhbareFori