♦️رئیس جمهور در نشست خبری : هیچ وقت در ذهنم مساله استعفا مطرح نبود 🔹اوایل انتخابات چیزی در ذهنم مطرح بود بنا به دلایلی و خدمت رهبری رسیدم و گفتم اگر شما فکر میکنید دولت دیگری بهتر کار میکند سر کار بیاید که ایشان از دولت حمایت کردند 🔹یک بار دیگر مساله استعفا…