♦️جاستین ترودو:به خانواده قربانیان کمک درمانی می کنیم

نخست وزیر کانادا:

🔹به جای چند هفته در چند ساعت ویزا صادر می کنیم

🔹بابت هر قربانی به خانواده های قربانیان ٢۵ هزار دلارداده خواهد شد و این یک کمک اولیه است و غرامت نیست

🔹ما از ایران میخواهیم غرامت بدهد

🔹ما وبسایتی راه انداخته ایم که به خانواده ها بگوید چگونه از آنها حمایت می کنیم

🔹ما به ایران فشار خواهیم آورد که پاسخگو باشد.

@Akhbarefori