چه کسی باعث شد که حیاتی اصطلاح نشستن روی اره را به کار برد؟

🔹از روزی که این گوینده خبر شیمون پرز را در اخبار، هویج خطاب کرد تا نشستن انگلیس روی اره برگزیت

🔹چه کسانی اخبار را با چنین ادبیاتی می‌نویسند؟

اینجا بخوانید⬇

http://sornakhabar.com/newsview/113187