♦️با اعلام سعید فتاحی، بازیکنان سی دقیقه بعد از رفتن برق در زمین مسابقه حاضر خواهند بود و سپس سی دقیقه در رختکن منتظر برگزاری بازی می‌شوند. 🔹در صورتی که پس از زمان اشاره شده، برق ورزشگاه وصل نشود، بازیکنان ورزشگاه را ترک می‌کنند و مسئولان برگزاری بازی، مراتب…