♦️هنگام شیوع کرونا چه نکاتی را در هنگام خرید رعایت کنیم

🔹در این روزها بهتر است در منزل بمانید اما اگر برای خ�

♦️هنگام شیوع کرونا چه نکاتی را در هنگام خرید رعایت کنیم

🔹در این روزها بهتر است در منزل بمانید اما اگر برای خرید ضروری مجبور شدید به بازار بروید،‌ برخی نکات را در هنگام خرید رعایت کنید.

@AkhbareFori