اقدام قابل تقدیر کرباسیان وزیر اقتصاد

یکی از مشتریان اعتباری بانک دولتی که از فشار مدیران استانی به تنگ آمده و هدف خودکشی داشت با پیگیری وزیر اقتصاد نسبت به رفع مشکل ایشان اقدام و دستور مساعدت و برخورد با متخلفان استانی را صادر نمود

یک منبع اگاه در وزارت اقتصاد اعلام کرد شخص وزیر تا نتیجه کار موضوع را پیگیری خواهد نمود

@Akhbarefori