♦️توهین صادقی به قضات کشور سوال محمود صادقی نماینده تهران از مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد: 🔹مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضاییه چیست؟ تعداد این حساب‌ها، صاحبان حساب‌ها، مبالغ واریز شده و سود حاصله ومواردمصرف آن از چه قرار است؟ 🔹به یاد…