♦️رییسی: امروز نمی‌توان ابزار ارتباطی و فضای مجازی را از زندگی بشر حذف کرد

رئیس قوه قضائیه:

🔹امروز نمی‌توان ابزار ارتباطی و فضای مجازی را از زندگی بشر حذف کرد زیرا هیچ پدیده ای به این میزان بر لایه های گوناگون زندگی بشر در ابعاد فردی و اجتماعی اثر نداشته است بلکه تنها راه استفاده و آسیب ندیدن، صیانت‌بخشی است که آن هم جز با معرفت و پایبندی به دین امکان‌پذیر نیست/ایسنا

@AkhbareFori