🔹#زندگی_بهتر/ چه کارهایی باعث دلسردی همسرمان می‌شود؟

🔹تصدیق نکردن پیشرفت، حساسیت بیش از حد، سلطه پذیری، صحبت نکردن با یکدیگر و ... از جمله عوامل اصلی دلسردی همسرمان از ما می‌شود

اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1135298