♦️بعد از رسوایی شبکه من‌و‌تو در نظرسنجی، این بار نوبت به صدای آمریکا رسید!

🔹حساب توییتر صدای امریکا پس از ب

♦️بعد از رسوایی شبکه من‌و‌تو در نظرسنجی، این بار نوبت به صدای آمریکا رسید!

🔹حساب توییتر صدای امریکا پس از برعکس شدن نتیجه دلخواه در نظرسنجی، مجبور به حذف آن شد!

@AkhbareFori