♦️غرق شدن کشتی باری ایران در خلیج فارس / نجات ۲ ملوان و مفقودی بقیه 🔹لنج ( کشتی چوبی) باری از اهالی شهر نخل تقی نیمه شب گذشته در ۵۰مایل دریایی (حدود ۹۲ کیلومتری) ساحل عسلویه غرق شد. 🔹این لنج بزرگ که از دبی عازم نخل تقی بود در نزدیکی سکوهای نفتی بر اثر طوفانی…