ایران رکورددار دور ریز غذا

🔹بر اساس گزارش فائو ۸۷۰میلیون نفر معادل یک‌هشتم جمعیت جهان غذای کافی برای خوردن ندارند. ایران با آن‌که تنها یک‌درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است، اما میزان هدررفت غذایی‌اش به اندازه دو و هفت‌دهم‌درصد کل جهان است.

🔹میزان دور ریز غذا در ایران با ۱۰کشور اروپایی برابری می‌کند به‌طوری که ضایعات موادغذایی در ایران معادل ۳۵میلیون تن در سال و در اتحادیه اروپا با ۲۷کشور عضو، حدود ۹۰میلیون تن است.

@AkhbareFori