♦️وظیفه جامعه مداح، مدیریت شادی و عزای جامعه است/گریه‌ی در مجالس شهیدان گریه‌ی ضعف نیست،‌ گریه‌ی اراده‌ است رهبر انقلاب، صبح امروز در دیدار مداحان: 🔹️ جامعه‌ی مدّاح یک کار بزرگی بر عهده دارد و آن عبارت است از مدیریّت شادی و عزای جامعه؛ شما در حقیقت شادی‌های…