🔴نتایج نهایی نمایندگان منتخب مجلس یازدهم ♦️ استان #زنجان 🔹زنجان و طارم: مصطفی طاهری. باقری و محمدی به دور دوم کشیده شد 🔹ابهر: حسن شجاعی 🔹خدابنده: سید البرز حسینی 🔹ماهنشان و ایجرود: مرتضی خاتمی ♦️ استان #اردبیل 🔹اردبیل: علی نیکزاد، سید کاظم موسوی، صدیف بدری…