♦️انگلیس سفیر ایران در لندن را فراخواند

سخنگوی دفتر نخست وزیری انگلیس:

🔹ما سفیر ایران را فراخواندیم تا مخالفت شدید خود را نسبت به این مسئله (احضار سفیر پس از دخالت در امور داخلی ایران) ابلاغ کنیم و اطمینان یابیم که چنین اتفاقی دوباره رخ نخواهد داد.

@AkhbareFori