وضعیت بارشی استان های کشور و تغییرات آنها نسبت به حالت میانگین ...

🔹هم اکنون تا امروز ۲۱ استان کشور بارش بیشتر از میانگین سالیانه خود را دریافت کرده‌اند که در این میان استان های جنوبی و شرقی کشور بیشترین رشد بارش را را از آن خود کردند

🔹همچنین ۱۰ استان نیز تقریباً به طور نامحسوسی در حالت بارش کمتر از نرمال قرار دارند که به تدریج با بارش های پیش بینی شده این استان ها نیز به بارش نرمال خود خواهند رسید

@AkhbareFori