قاضی مسعودی مقام:

🔹در پرونده‌‌هایی مانند "هدایتی" و "رضوی" کمک‌هایی که آنان به سینماگران و ورزشکاران کرده بودند دسترسی به این اموال نداشتیم اما قرار است در مجتمع جدید رسیدگی به جرائم اقتصادی این پولشویی‌ها نیز دنبال شود

@Akhbarefori