شورایعالی امنیت ملی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و... جایگاه مجلس را پایین می‌آورند

علی مطهری:

🔹فلسفه وجودی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تسهیل دور زدن تحریم‌ها بود تا در جایی که باید تصمیم فوری و فوتی گرفته شود اقدام شود

🔹شورای عالی امنیت ملی البته در قانون اساسی وجود دارد ولی برخی کارهای غیرمربوط به آنها ارجاع داده می‌شود که دخالت در کار سایر نهادها است

اینجا بخوانید

http://khabarfoori.com/detail/1548297