شیرین زبانی‌های رقیه سه ساله غیرت تاریخ را تکان می‌دهد

همان لحظه که در شام از تمام پدر‌، تنها با سر درددل می‌کرد

چه کسی رگ‌های گردنت را بریده

چه کسی مرا در کودکی یتیم کرد...

@AkhbareFori