♦️قیمت نان‌های سفارشی تعیین شد/ بربری ۲۰۰۰ و سنگک ۳۰۰۰ تومان

رئیس اتاق اصناف تهران:

🔹برای نان‌های سفارشی که در پخت آن از کنجد استفاده می‌شود، حداکثر قیمت تعیین شده است.

🔹قیمت نان بربری سفارشی با آرد یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومان و نان با آرد آزاد ۲۰۰۰ تومان است.

🔹نان سنگک با آرد یارانه‌ای به صورت یک‌رو ۱۷۰۰ تومان و دورو ۲۰۰۰ تومان تعیین شده و این در حالی است که همین نان با آرد آزاد به ترتیب حداکثر ۲۵۰۰  و۳۰۰۰ تومان قیمت دارد.

@AkhbareFori